Säännöllinen altistuminen melulle, ikääntymisen jälkeen on toiseksi suurin syy kuulonmenetykseen Ranskassa. Kovassa melussa työskentelevät työntekijät kuuroutuvat jos eivät suojaa kuuloaan joka päivä. melussa työskentelevät työntekijät kuuroutuvat jos eivät suojaa kuuloaan joka päivä.

Tietävätkö he oikeasti melun seuraukset ? Oletteko koskaan vaihtaneet ajatuksia heidän kanssaan kuulonsuojauksen haasteista ?

Elämme yhä meluisemmassa ympäristössä

 Viimeisen 15 vuoden aikana melulle altistuvien työntekijöiden osuus on lisääntynyt Suomessa ja muualla Euroopassa. Se on vaikuttanut yhä useammille teollisuuden aloille vaikkakin rakennusalalla ja teollisuudessa vaikutukset tulevat aina olemaan ne ensimmäiset. Yleiskatsaus Euroopan tilanteeseen:

Tietoa työperäisestä melusta Euroopassa

Työperäinen kuurous ja työtapaturmat

Työmelua mitattaessa, ensimmäinen suora vaikutus on työperäisten kuurouden tunnistettu määrä vuosittain. Muistutuksena 799 uutta tapausta on raportoitu vuonna 2015. CNB:n tekemässä tutkimuksessa työperäisen kuurouden aiheuttamat sosiaaliset kustannukset arvioitiin olevan 85 miljoonaa euroa vuodessa.

Nainen kärsii työssään melusta

Toinen vaikutus on meluun liittyvien työtapaturmien määrä (varoitusäänien peittäminen, huomiotta kulkeminen). Näiden sosiaalisten kustannusten arvioidaan olevan noin 1.1 miljardia euroa vuodessa.

Tuottavuuden tappiot melun aiheuttamasta väsymyksestä kuulolle

Työperäisellä melulla on merkittävä vaikutus niin psyykkiseen kuin fyysiseen väsymykseen. Esimerkiksi, 58% ranskalaisista työntekijöistä sanovat altituvansa melulle. Heistä 80% kertoi olevansa henkisesti väsyttävässä työmelussa ja 72% fyysisesti väsyttävässä työmelussa.

Voimme näin todeta, että työmelu aiheuttaa epämukavuutta ja häiriötä, joka vaikuttaa työn tuottavuuteen. Tutkimus on toistaiseksi suuntaa antava, sillä yhtään tutkimusta ei vielä ole saatu lopulliseen päätökseen, jotta sen taloudellisia vaikutuksia voitaisiin määrällisesti todeta.

Yhden hypoteesin mukaan menetetään 5 työpäivää yhtä työntekijää kohden vuodessa, Ranskassa tämä tuottavuuden menetys tarkoittaa palvelusektorilla noin 18 miljardia euroa. Vaikka arviot koskevat Ranskaa, vastaavat tuottavuuden tappiot löytyvät yhtälaisesti suomalaisista yrityksistä.

Työmelun vaikutukset

Ellei kyseessä ole altistuminen äärimmäisen voimakkaalle melulle, kuurous vie aikaa ennen kuin huomaamme sen vaikutukset elimistössämme ja jokapäiväisessä elämässämme.

Vaikutukset ihmiskehoon

Melu ei ole haitallista vain korville vaan se voi vaikuttaa myös koko kehoon :

Vaikutukset ihmiskehoon

Vaikutukset sosiaaliseen elämään ja perhe-elämään

Kuulonalenema johtaa sosiaalisissa tilanteissa seuraaviin seikkoihin:

  • Sinusta tuntuu, että ihmiset eivät artikuloi puhuessaan sinulle kokouksessa.
  • vaikeuksina seurata keskustelua meluisassa ympäristössä kuten perheaterialla,
  • Sinulle toistetaan usein, että radion tai television äänenvoimakkuus on liian korkea.

Kaikki nämä asiat vaikuttavat negatiivisesti elämään ja aiheuttavat eristäytymistä, sillä ponnistelut keskustelun ymmärtämiseksi tai kommunikoimiseksi ovat valtavia. Ympäröivä melu muodostaa haittaa, luo hermostuneisuutta ja aiheuttaa sisäänpäinkääntymistä, mikä korostuu iän myötä.

Kuinka torjua melua yrityksessäsi ?

Riskien arvionti

Äänitasojen arvioimisella on avainasema työperäisen kuurouden torjumisessa yrityksessänne. Ilman tätä arviointia on mahdotonta tunnistaa niin riskityöpisteet kuin kaikkein altistuneimmat työntekijätkään, jolloin on vaikea toteuttaa toimenpiteitänne melun torjumiseksi.

Miksi melua arvioidaan?

Melun arviointi yrityksessänne on ensiarvoista kahdesta syystä:

Tunnista työpisteet, joissa melutaso ylittää 80 dB(A):

Tämä arviointi antaa teille yleiskäsityksen tilanteesta osastoillanne: ketkä tarvitsevat suojausta, kuinka kauan ja minkä tyyppisillä henkilösuojaimilla.

Tarkenna millaisia toimenpiteitä tarvitaan kullekin altistuneelle työntekijälle:

Melutasojen arviointi auttaa teitä tunnistamaan tarvittavat toimenpiteet altistuneille työntekijöille:

  • Kun päivittäinen altistuminen on 80 dB(A) tai enemmän, työtekijöille on annettava käyttöön henkilösuojaimet.
  • Kun päivittäinen altistuminen on 85 dB(A)tai enemmän, henkilösuojainten käyttö on pakollista.
  • Kun altistuminen ylittää 87 dB(A) henkilösuojaimien ollessa käytössä, altistumisen raja-arvo on saavutettu eikä sitä saa missään tapauksessa ylittää.

 Kuinka melua arvioidaan?

Melutasojen arviointi voi tapahtua kolmella eri tavalla:

Täsmällinen mittaaminen

Käytetään äänitasomittaria täsmällisiin mittauksiin silloin kun melutaso on yhtenäinen. Sillä mitataan akustisen paineen taso tietyllä hetkellä tietyssä paikassa. Mittaukset suorittava henkilö pitää äänitasomittaria käsivarsi ojennettuna melulle altistuneiden henkilöiden korvien korkeudella.

Henkilö käyttää äänentasomittaria melua mitattaessa

Jatkuva mittaus 8 tunnin ajan

Annosmittari on kaikkein tarkin väline mittaamaan työntekijöidenne altistumista melulle. Se on kevyt laite, jota kannetaan vyöllä. Se liitetään mikrofoniin, joka kiinnitetään kantajan kaulukseen lähelle korvaa. Se rekisteröi melutasot, joiden keskiarvon se laskee. Se on erittäin hyödyllinen ympäristössä, jossa melujen kesto ja voimakkuus vaihtelevat ja työntekijä on liikkeessä.

Melukartoitus

Melukartoitus on graafinen esitys työtilan melutasoista. Sen avulla voidaan havainnollistaa keskimääräinen altistuminen ympäristön melulle sekä tunnistaa sen lähde, voimakkuus ja luonne.

Toimenpiteisiin ryhtyminen työmelua vastaan

 Työpaikoilla voidaan toteuttaa kolmenlaisia toimenpiteitä, joilla minimoidaan melun vaaroja työntekijöille :

Melun lähteen vähentäminen

Ensimmäinen askel on vähentää melua melunlähteistä koska tämä suojelee kaikkia työntekijöitä samaan aikaan. Tehokas menetelmä on poistaa tai vähentää meluisimpien työkoneiden ääniä. Toisinaan tämä voi tulla kalliiksi ja olla mahdotonta toteuttaa johtuen rakennuksen tai työtilojen rakenteesta. Tässä tapauksessa on parasta suojata työntekijät erikseen.

Henkilökohtaisten kuulonsuojainten käyttäminen

On käytössä sitten kuppisuojat, kertakäyttöiset korvatulpat tai muotoonvaletut korvatulpat, tarjoa työntekijöille henkilökohtaiset kuulonsuojaimet, jolloin suojataan heidän kuulonsa oikein.

Lue myös ”Mitkä henkilökohtaiset kuulonsuojaimet soveltuvat parhaiten tarpeisiisi ?”

Kouluta työntekijöitäsi

Mikään kuulonsuojain ei ole tehokas jos ei sitä käytetä oikein. Siksi on tärkeää kouluttaa työntekijöitä käyttämään kuulonsuojaimiaan 100% ajasta kun altistuvat melulle. Muutamilla seikoilla on mahdollista parantaa kuulonsuojainten käyttöastetta :

Turvallisuuskulttuurin luominen

Turvallisuuskulttuurin luominen on mahdollista, kun työntekijät saadaan ymmärtämään melun vaarat työssään. Ottamalla käyttöön selkeät toimintatavat vuodessa, tulee ennaltaehkäisevä toiminta yrityksesi hyödyksi.

 

5 hyvää päätöstä työmelun torjumiseksi

 

Torju tehokkaasti yrityksessäsi työperäisen melun aihauttama kuurous ja tulosta valmis ohjeistus sivulta ”6 olennaista asiaa työmelun torjumiseksi”.

Lataa 6 olennaista asiaa työmelun torjumiseksi