Suurin osa meistä yhdistää työpaikkamelun usein teollisuudenaloihin, kuten rakennusteollisuuteen tai esimerkiksi autoalaan. Vaikka työntekijät altistuvat työpaikan meluhaitoille päivittäin näillä aloilla, niitä esiintyy muuallakin. Työpaikkamelu on ilmiö, joka koskee muitakin ammatteja. Melusaastetta on myös palvelualalla, ja monet työntekijät altistuvat melulle työympäristössään.

Mitä työlaissa sanotaan työpaikkamelusta?

melu työpaikalla

Työlaissa säädetään melko tarkasti toimista, joihin on ryhdyttävä ennaltaehkäisyn, tiedotuksen ja haitallisen työpaikkamelun torjuntavelvollisuuden suhteen.

Työpaikkojen meluhaittojen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskeva sääntelykehys

Melualtistuksen ennaltaehkäisy

Työpaikkamelu on työpaikkariskien joukkoon kuuluva ongelma samoin kuin psykososiaaliset riskit. Ammatillisten riskien ennaltaehkäisyä koskee työlaissa erityinen pykälä. Näin ollen työnantaja on velvollinen ennaltaehkäisemään mahdollisimman suuressa määrin riskejä, joille hänen työntekijänsä altistuvat. Tätä varten hänen on ryhdyttävä monenlaisiin ennaltaehkäisytoimiin:

  • melutason arviointi
  • melunlähteen tutkiminen melun optimaalista välttämistä varten
  • työntekijöiden tiedottaminen ja koulutus
  • kollektiivisiin suojatoimiin ryhtyminen ja henkilökohtainen suojaus.

Oikeudelliset velvoitteet

Työpaikkamelun kielteisen vaikutuksen vähentämiseen tähtäävä sääntely on tarkkaa ja perustuu neljä päätoimeen:

  • Työpaikkaympäristössä suoritettavat toimet: hiljaisempien koneiden valmistus, ryhtyminen toimiin, joilla pyritään vähentämään mahdollisimman paljon olemassa olevien koneiden melua
  • akustisen mukavuuden ongelmien huomioon ottaminen työtilojen rakentamisessa tai remontoinnissa
  • tilojen mukautettu käyttö ja melun vaimentaminen mahdollisuuksien mukaan
  • työntekijöiden valistaminen oikeudesta käyttää ja valita henkilökohtaisia kuulonsuojaimia.

Työpaikkamelua koskevat ajalliset vaatimukset

Melu on yksi kiistellyistä haitoista sekä yrityksissä että arkielämässä. Kuten kaikista muistakin haitoista, myös melusaasteesta on annettu erityiset viralliset hyväksyttäviä aikoja koskevat säännökset. Kaikkien yritysten on siis rajoitettava melupäästöjään klo 7–22 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä. Melu on ehdottomasti kielletty öisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.

Hyvä tietää: Tiettyihin yrityksiin saatetaan soveltaa paikallista sääntelyä. Lisätietoja paikallisista määräyksistä saa paikkakunnan viranomaisilta.

Mitä teollisuudenaloilla työpaikan meluhaittoja esiintyy eniten?

Työpaikkamelu autoalalla

Autoteollisuudessa on monia eri ammattialoja, joilla harjoitetaan erittäin laaja-alaista valmistustoimintaa. Autoteollisuudessa on siis runsaasti ammatillisia riskejä, etenkin meluhaittojen suhteen. Metallien työstön, pellin muokkauksen, taonnan tai ajoneuvojen koria koskevien töiden, rungon kokoamisen tai muiden kokoamistöiden kaltainen toiminta aiheuttaa kuuloa vaarantavaa melua. Tämän alan työntekijöiden on ehdottomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaimia, jotka työnantajan on annettava heidän käyttöönsä.

Rakennusteollisuuden meluhaitat

Melu on olennainen osa rakennusteollisuutta. Työmailla ja työpajoissa meluisien koneiden ja työkalujen käyttöä ei voida välttää. Hiomakoneita, kivihakkuja, sahoja, betonisekoittimia, työmaa-ajoneuvoja: rakennusalalla on helppo altistua korkeille melutasoille monin tavoin. Kuulonsuojaimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan välttyä kuulovaurioilta. Melulta suojaava kypärä, räätälöidyt korvatulpat ja meluesteet: suojakeinoja on monenlaisia, ja ne ovat harkiten käytettynä tehokkaita.

Melulle altistuminen metallurgia-alalla

Tiesitkö, että metallurgiatyöpajan keskimääräinen melutaso on 95 dB? Se on siis 15 dB sääntöjen mukaisen 80 dB:n yläpuolella. Vertailukohtana voidaan sanoa, että 95 dB vastaa melko tarkasti ambulanssisireenin melutasoa. Metallurgian alalla meluisa ympäristö koostuu lisäksi pääasiassa korkeista äänistä. Tiedetään, että korkeat äänet ovat kuulolle matalia ääniä vaarallisempia. Kuten yllä mainituilla teollisuudenaloilla, kuulonsuojainten käyttöä suositellaan siis voimakkaasti tai se on pakollista.

Elintarviketeollisuuden meluriskit

Työpaikkamelu aiheuttaa ongelmia elintarviketeollisuudessakin. Elintarviketeollisuudessa melusaastetta syntyy pääasiassa useiden valmistukseen, leikkaukseen tai elintarvikkeiden pakkaukseen käytettävistä koneista. Elintarviketeollisuuden työntekijät, jotka altistuvat pitkään ja päivittäin meluhaitoille, ovat erityisessä vaarassa kuuroutua. Kuulonsuojainten hankkiminen tämän alan työntekijöille on sekä pakollista heidän terveytensä suojelemiseksi että keino lisätä tuottavuutta parempien työolosuhteiden ansiosta.

Esiintyykö palvelualalla työpaikkamelua?

Työpaikan melusaaste ei koske vain teollisuudenaloja, jotka ovat tunnettuja meluisasta ympäristöstään. Melulle altistuminen koskee myös palvelualojen työntekijöitä. Tällä tarkoitetaan palvelusektorin meluisaa työympäristöä pikemmin kuin toimintaan suoraan liittyvää häiritsevää melua. Tällaisiin tilanteisiin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti, sillä ne saattavat lopulta aiheuttaa fysiologisiin ja psyykkisiin prosesseihin, jotka johtavat huonovointisuuteen. Lisäksi avokonttorien runsas käyttö edistää häiritsevän melun lisääntymistä. Jos melutaso on jatkuvasti liian korkea, sillä on lopulta pitkäaikainen vaikutus konttorin työntekijöihin. Väsymys, stressi ja keskittymisvaikeudet: konttorimelulla on todellisia vaikutuksia sekä työntekijöiden terveyteen että tuottavuuteen, elämänlaatuun ja yritysbrändin imagoon.

Mikä on paras tapa suojautua työpaikkamelulta?

Työpaikkamelun tyypin mukaan on olemassa useita tehokkaita suojautumistapoja. Henkilökohtaiset kuulonsuojaimet ovat erilaisilla erityisen meluisilla teollisuudenaloilla välttämättömiä. Jotta korvatulppien tehokkuus olisi optimaalinen, ne pitäisi ihannetapauksessa tehdä mittojen mukaan. Räätälöidyt korvatulpat valmistetaan korvakäytävästä tehdyn muotin perusteella, ja niitä voidaan siis käyttää ilman epämukavuudentunnetta tai kipua. Niiden merkittävänä etuna on myös se, että käyttäjää ei eristetä ulkoisesta ympäristöstään. Mittojen mukaan valmistetut muottipohjaiset korvatulpat suojaavat haitalliselta melulta, mutta on kuitenkin edelleen mahdollista viestiä normaalisti ympärillä olevien ihmisten kanssa. Kyse on ennen kaikkea mukavuudesta mutta myös turvallisuudesta. Mikäli käyttäjää suojataan koko ympäristön melulta, ääniympäristöstä saadaan väärä kuva. Se saattaa aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.